U bent hier: Home / Regelgeving Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW), ook wel in de volksmond “werktijdenwet'” genoemd,  is een complex geheel van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers bepalen. In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust.  Er zijn daarnaast extra normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten (consignatie). De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. Maar ook voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar, waarvoor aanvullende regels gelden.

Voor werknemers van 18 jaar en ouder gelden de onderstaande normen. Het is belangrijk om bij de toepassing van deze normen rekening te houden met de definities van diverse ATW-termen (bijvoorbeeld dienst, week, 24 uur). Een volledige en overzichtelijke samenvatting van alle regels en definities kunt u gratis downloaden via de website van Déhora.nl, zodat u deze altijd bij de hand heeft bij de controle van uw personeelsplanning.

Regels arbeidstijden en rusttijden

Minimum rusttijden

Iedere 24 uur is er een dagelijkse minimum rusttijd

Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK

vereist van 11 uur aaneengesloten rust. Deze rustperiode mag 1x per periode van 7 x 24 uur worden ingekort tot minimaal 8 uur. Dit is alleen toegestaan als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.

Ook in iedere periode van 7×24 uur is er minimaal 36 uur wekelijkse onafgebroken rust noodzakelijk. Indien deze rustperiode niet aanwezig is, dan moet er in de periode van 14×24 uur sprake zijn van minimaal 72 uur aaneengesloten rust. Deze rustperiode van 72 uur mag eventueel worden opgesplitst in perioden van minimaal 32 uur. Feitelijk betekent dit dat het mogelijk is om 11 dagen achterelkaar te werken, zonder dat deze norm wordt overtreden!

Voor rust na een nachtdienst

, gelden er uiteraard aanvullende normen. Voor iedere nachtdienst die eindigt na 02.00 uur is er een onafgebroken rust nodig van 14 uur nadat de dienst is geëindigd. Deze mag net zoals bij de dagelijkse rust, niet meer dan 1x worden ingekort tot minimaal 8 uur in iedere periode van 7 x 24 uur.

Daarnaast is het bij een reeks van nachtdiensten (3 of meer) noodzakelijk dat er een onafgebroken rustperiode volgt van minimaal 46 uur.

Maximum arbeidstijden
Per dienst mag er niet meer arbeid worden verricht dan 12 uur. Per week is de maximale werktijd 60 uur. Maar over een langere periode gezien, namelijk per 16 aaneengesloten weken, mag er niet meer dan gemiddeld 48 uur arbeid worden verricht. Moschino Trousers Moschino Trousers Denim Denim Love Moschino Love Love Love Trousers Denim wZXlOTPkui
Pauzes
Volgens de Arbeidstijdenwet moet een pauze minimaal 15 minuten duren en moet tevens de dienst onderbreken. Als er tijdens een dienst meer dan 5,5 uur wordt gewerkt dan moet er sprake zijn van minimaal 30 minuten pauze. Deze pauzetijd mag worden gesplitst in 2 x 15 minuten. Als tijdens de dienst meer dan 10 uur wordt gewerkt, dan moet de dienst minimaal worden onderbroken door 45 minuten pauze, eventueel op te splitsen in 3 x 15 minuten. Bij collectieve regeling mag de pauze worden ingekort tot 15 minuten. 
Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK
Maximum arbeidstijden bij nachtdiensten

Tijdens een nachtdienst* mag maximaal 10 uur arbeid worden verricht. Onder bepaalde voorwaarden mag deze worden verlengd tot 12 uur arbeid per nachtdienst. Hiervoor verwijzen wij u naar de gratis samenvatting ATW, verkrijgbaar via de website van Déhora. (Déhora is al meer dan 30 jaar specialist op het gebied van personeelsplanning en eigenaar van deze website).

Per 16 weken mag er niet meer dan gemiddeld 40 uur arbeid worden verricht als er sprake is van 16 of meer nachtdiensten in dezelfde periode (gemiddeld 1 nachtdienst of meer per week).

Maximum aantal nachtdiensten
Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK

Indien er sprake is van nachtarbeid, dan is het belangrijk om rekening te houden met de volgende normering:

Zondagarbeid
In principe geldt een verbod op zondagarbeid. Echter biedt de ATW ook hier mogelijkheden om af te wijken in geval van bijzondere omstandigheden. Lees meer bij de veelgestelde vragen. 
Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK
Consignatie
Consignatie wil zeggen dat de werknemer binnen een bepaalde periode (tussen twee diensten) verplicht bereikbaar moet zijn. Het wordt veelal een  bereikbaarheidsdienst genoemd. Hij kan dan worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk werkzaamheden te verrichten. Consignatie mag alleen worden toegepast als er duidelijk sprake is van onvoorziene omstandigheden. Dit komt vaak voor bij storingsdiensten (monteurs). Er zijn allerlei beperkende normen voor consignatie, omdat dit soort werkzaamheden extra belastend zijn voor de werknemer. Deze normen vindt u terug op de gratis samenvatting ATW. 
Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK

*Definities begrippen Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet wordt gesproken over onder andere dienst, nachtdienst, per 24 uur, reeks, dag en week. Voor de juiste toepassing van de ATW is het belangrijk om te weten wat deze begrippen inhouden. Deze begrippen vindt u terug op de gratis samenvatting ATW.

Toezicht op naleving Arbeidstijdenwet

Werknemers moeten er zelf op letten dat de wettelijke regels inzake arbeids- en rusttijden worden nageleefd. Als de werknemer het vermoeden heeft dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden, dan kan hij of zij de werkgever hier op aanspreken. Ook is het mogelijk dat de werknemer de ondernemingsraad raadpleegt of informeert.

Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK

Footer

Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK

De Arbeidstijdenwet.nl is een initiatief van Déhora. Déhora is al meer dan 30 jaar dé specialist op het gebied van personeelsplanning.
Long Blouse Embroidery Sleeve Pullover Casual 1JlFcK De toepassing van de Arbeidstijdenwet is een vast onderdeel van workshops en opleidingen, ontwikkeling van roosters en adviestrajecten.

Neil shirt T Barrett Barrett Neil shdtQr